நமது குழுவின் சார்பாக 7 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் விதத்தில் அலகுத்தேர்வு வினாத்தாள் தயாரித்து

வழங்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயன்படும் என நினைக்கின்றோம். இதனை பயன்படுத்தி தேர்விற்கு தயாராகுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.இந்த பதிவு தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் அனைவருக்கு பகிரவும்.

Topic- 7ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம் 2 அலகு 1 புவியியல் வளங்கள் அலகு தேர்வு வினாத்தாள் (Tamil Medium)
File type- PDF'


7th unit test question papers, 7th quarterly question paper, 7th First mid term question papers, zeal study lesson plan, zeal study question papers, zeal study study materials, 7th study materials, 7th unit test question papers, please visit our zeal study official telegram channel https://t.me/zealstudyofficial

Post a Comment

Previous Post Next Post